[contact-form-7 id="25" title="טופס בסלולרי"]
תפריט
Smart-Biz - הקמת עסק

ניתוח הדו"חות הכספיים של העסק

טיפים חשובים כיצד לנתח נכון ולזהות מגמות בדו"חות הכספיים

דו"חות כספיים של חברה או עסק נועדו לספק תמונת מצב כלכלית מקיפה כאשר על ידי עיון בדו"חות ניתן להבין על פעילות והישגי העסק בתקופת זמן מוגדרת. דו"חות אלו הם כלי עזר חשוב לבעלי החברה, למשקיעים פוטנציאליים, לבנקאים המתבקשים לספק מסגרות אשראי, למנתחים פיננסיים האמורים להעריך את שווי העסק ועוד.

נתונים, מכירות, רווח והפסד

ניתוח נתונים יכול להציג מגמות המסתמנות בעסק, לבשר על צמיחה, או הידרדרות חלילה, על הגדלת או הקטנת מכירות והיחס ביניהם לבין הרווחים המגיעים בגינם וכו'. על ידי הפיכת המספרים לאחוזים ניתן לנתח מגמות ולהבין את המצב העסקי הכולל אך לא תמיד נתונים מספריים מראים את התמונה הנכונה כיוון שעסק יכול להראות גידול נומינאלי ברווח, אבל למעשה אחוזי הרווח קטנו ביחס להגדלת המכירות וכן הלאה. שיעור הרווח הוא הנתון החשוב שממנו אפשר להסיק מסקנות ברורות יותר.

ניתוח מכירות יכול להראות מגמות שיפור או ירידה מתמשכת – כל חברה שואפת להגדיל את  המכירות שכן לרוב מדובר במתכון להגדלת רווחים. רצוי ראשית להכיר היטב את הרכב המכירות הפנימי בין המוצרים ולהבין מהיכן הגידול נבע, באיזו תקופה, לאיזה לקוחות נמכרו מוצרים רבים יותר וכו'. בהקשר זה חשוב לומר כי עלות המכר הינה חשובה ועלייה או ירידה במכר יכולים להעיד על יעילות החברה. יציבות בעלות המכר עם עלייה במכירות מציגה יעילות גבוהה בתפעול החברה.

ניתן להשוות בין רווח גולמי שהוא כלל הרווח לבין רווח תפעולי שנמדד לאחר הורדות מרכיב ההוצאות. רווח גלמי יציב לאורך שנים מעיד על שליטה של החברה ברמת מחירי רכש וברמת המחירים לצרכן. רווח תפעולי נמוך יכול להעיד על הוצאות תפעוליות גבוהות מדי. על סמך נתונים אלו ניתן להכין תכנית התייעלות והבראה. בנוסף דו"ח רווח והפסד יכול להציג תוצאת פעילות לתקופה אותה הוא בוחן, לעומתו מאזן מציג מצב לתאריך מסוים כאשר ניתן להכין מאזן ביניים/שנתי המתבסס על כל הפעילות השנתית.

בנוסף חשוב לבדוק…

  1. כדאי לבדוק אם הרווח הקיים בחברה לא נובע ממכירת נכסים – יכול בהחלט להיות מצב בו החברה מראה רווח אבל כזה שלא מגיעה מפעילות תפעולית אלא ממימוש נכס כזה או אחר.
  2. הדו"חות הכספיים מראים גם נתונים על רכוש שוטף ומרכיביו, ובוחנים עליה או ירידה בכמות המזומנים, ביתרות חייבים ובמלאי החברה. עליה ביתרות, למשל, יכול להצביע ליקויים בגביית חובות או הארכת אשראי ללקוחות. גידול ביתרות אמורים לשקף גם הורדת מלאים בחברה.
  3. לעומתם, ירידה ביתרות יכולים להצביע על התייעלות בחברה. עיון בהתחייבויות והון עצמי יכולים ללמד על מקורות המימון של החברה. הישענות רבה מדי על מקורות מימון חיצונית בעייתית ומסוכנת יותר בגלל שעלולים להתעורר משברים בעיתות בהם המימון מתייקר.
  4. ככלל, בעת הכנת דו"חות כספיים מומלץ להיעזר בשירותיהם של אנשי מקצוע מוסמכים ומיומנים בתחום דוגמת רואה חשבון מנוסה אשר יכול לסייע גם בתכנון מס חכם לעסק לצד מתן ייעוץ כולל להתנהלות כלכלית יעילה ונכונה יותר בהתאם לאופי החברה.
מאמרים שנוספו לאחרונה
אתר לעסק